لیست اعضائ کلوپ کبوتران مسافتی میاندوآب

غلامرضا رسولی
غلامرضا رسولی
09148333023
مهدی گوهریان
مهدی گوهریان
09365047108
کیوان فریدی
کیوان فریدی
09032280136
مجتبی فتحی
مجتبی فتحی
09354573822
باقر کبری افدن
باقر کبری افدن
09369623956
سید داود ایمانی
سید داود ایمانی
09374474748
سیامک خدایی
سیامک خدایی
09143224155
آرمین فتوح
آرمین فتوح
09366150865
اکبر پیشوا
اکبر پیشوا
09149394524
مرتضی یاوری
مرتضی یاوری
09149850776
فرشید خردمند
فرشید خردمند
09367039853
محمد چاردولی
محمد چاردولی
09362834018